Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

 

  • Obec na svojom území realizuje množstvový zber drobných stavebných odpadov.

 

  • Medzi drobný stavebný odpad patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

  • Množstvový zber DSO je spoplatnený. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatok sa tak vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu.

 

  • Obyvatelia obce Lieskovany môžu ukladať drobný stavebný odpad na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II, nachádzajúcej sa pri ceste III. triedy č. 3244 medzi mestom Spišská Nová Ves a obcou Markušovce. Otváracie hodiny regionálnej skládky odpadov sú v pracovných dňoch: utorok-piatok 8:00-15:00,. Pred vyvezením musí občan informovať obecný úrad o vývoze .Obecný úrad posunie informáciu o uskladnení stavebného odpadu  zamestnancovi skládky. Občan s trvalým pobytom v Lieskovanoch sa musí preukázať u zamestnanca skládky občianskym preukazom.

Následne bude občanovi odpad odvážení. Firma Brantner obci  vystaví faktúra, ktorá bude následne prefakturovaná občanovi.

 

  • Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

 

  • Pôvodcovia DSO sú povinní z tohto odpadu prednostne vytriediť jednotlivé zložky: papier, plasty, sklo a kovy a uložiť ich do príslušných zberných nádob.