Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:
Ing. Michal Piatnica
Milan Kozák
Eva Džadžárová
Ing. Tomáš Vanacký 
Ján Živčák

§   11
Obecné zastupiteľstvo


1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov zvolený  v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky, ktorého funkčné obdobie zaniká zložením sľubu novozvolených poslancov obce.

2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlúčiteľná s funkciou určenou podľa zákona NRSR č. 369/1990 Zb. a neskorších novelizácií o obecnom zriadení.

3) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce  najmä

a) určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním
schvaľuje každý predaj a nákup  investičného majetku obce,
schvaľuje  zmluvné prevody nehnuteľného a hnuteľného majetku ,
schvaľuje nakladanie s majetkovými právami,
schvaľuje aukčný predaj vecí obce,
schvaľuje  prenajatie obecného majetku inými osobami  podľa prijatých  všeobecne záväzných nariadení  obce Lieskovany

b) schvaľuje rozpočet obce  a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie   a schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky,  o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľuje plat starostu rešpektujúc pri tom zákon č.253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
d) schvaľuje územný plán obce, alebo jej časti a koncepcie rozvoja      jednotlivých oblastí života obce,
e) rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane, miestnych                       poplatkov a určuje náležitosti miestnej dane,
f) vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach       života a rozvoja obce a zvoláva  verejné zhromaždenia občanov,
g) určuje organizáciu obecného úradu, volí hlavného kontrolóra, určuje mu plat a odvoláva ho.
h) schvaľuje poriadok  odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
i)  schvaľuje rokovací poriadok ,
j)  zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie     obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich,
k)  zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby     a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov,
l)  zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje      náplň ich práce,
m)  udeľuje čestné občianstvo obce Lieskovany obecné vyznamenania     a ceny,

4) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce Lieskovany (miestne referendum) podľa zákona NRSR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení.

5) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.