Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

§   13
Starostka obce: Marcela Kapustová


1 Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce Lieskovany je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie skonči zložením sľubu novozvoleného starostu.

2 Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou určenou podľa zákona NR SR č.369/1990Zb. a neskorších predpisov.

3 Starosta  obce  Lieskovany

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú  štatútom obce, alebo zákonom NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších novelizácií vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4 Starosta je štatutárnym orgánom  obce  Lieskovany v majetkoprávnych  vzťahov obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce Lieskovany; administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

5 Starosta môže pozastaviť výkon  uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec  Lieskovany  nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

6 Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa ods. 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie  trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť ; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do  dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže zastaviť.

7 Starosta obce   môže schvaľovať nákup drobného investičného majetku t.j. do výšky dvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť korún slovenských. Každý iný jednorázový výdaj nad dvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť slovenských korún  prejedná  s obecným zastupiteľstvom. 

8 Starosta obce  Lieskovany  môže právnickej  osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 50 000 Sk ( podľa závažnosti), ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri  odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

9 Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 9  dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia, alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 9 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. Pokuta je príjmom obce.

§  13 a

Mandát starostu zaniká


Mandát starostu zaniká podľa ustanovení zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších novelizácií.