Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

materská_skola

V Lieskovanoch v malej dedinôčke, trumpity - trumpity, trump - trump- trump.

Žijú tam malí trpaslíci, chránia si nový školský dvor.

Každý má rýľ a motyčku, hrabličky, pílku, konvičku.  Klip, klap, klipy klap, klipy, klapy, klipy, klap.

Chodíme si do školičky, učíme sa tam básničky. Tancujeme a spievame, lebo sa tu radi máme.

Na koníky potom hravo, nech funguje telo zdravo.

Keď vozenie skončíme, koníčka nakŕmime. Chlieb, jabĺčko, mrkvička, pre našého koníčka.

JE NÁM DOBRE, TO SI PÍŠ. PRÍĎ K NÁM POZRIEŤ,UVIDÍŠ!

 

 

 

 

 

O nás

Materská škola v Lieskovanoch je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 18 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, no poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola prešla v roku 2009 celkovou rekonštrukciou a je zariadená novým moderným detským nábytkom, vybavená hračkami a učebnými pomôckami. Za materskou školou sa nachádza nová školská záhrada ,,Záhrada maškrtných trpaslíkov“, s rozprávkovým dreveným domčekom, trpaslíkmi, preliezkami a zeleninovým políčkom. Pár metrov od školy sa nachádza detské multifunkčné ihrisko.

Zameranie školy

Výchovno – vzdelávacia činnosť materskej školy je realizovaná podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý charakterizuje zameranie a  aktivity materskej školy - hipoterapia, ľudové tradície, pestovateľské práce. Navštevujeme hipoareál Pavla Haška, kdsa deti venujú hipoterapii vozením na koníkoch pravidelne 1x v týždni /každý štvrtok/ počas celého školského roka. Okrem toho deti poznávajú život koní, pozorujú starostlivosť o kone /podkúvanie, výcvik.../, kŕmia ich. Majú možnosť priamo vnímať hipoterapiu ako pomoc deťom a dospelým s telesným a mentálnym postihnutím. Zaujímavosťou sú aj ukážky voltíš aktivít – akrobatického a gymnastického cvičenia vykonávaného na cválajúcom koni. Práve prostredníctvom hipoterapie posilňujeme u detí kladný vzťah k zvieratám, prírode,  pohybovým aktivitám a  zdravému životnému štýlu.

 Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
V našej materskej škole umožňujeme všetkým deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti, zručnosti a návyky počas celého výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Dávame každému dieťaťu šancu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a umožníme mu zažiť úspech.

Zameriavame sa na vytváranie a posilňovanie kladných vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a životnému prostrediu, pohybovým aktivitám, zdravému životnému štýlu. Pri poznávaní prírody ako organickej súčasti životného prostredia pôsobíme najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa prácami na políčku pri pestovaní vlastnej zeleniny, ovocia a byliniek, príprave ovocno- zeleninových šalátov a štiav.

Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne zážitky detí prostredníctvom zážitkového učenia,  cez ktoré detí poznávajú ľudové tradície a zvyky svojou aktívnou účasťou na kultúrnych vystúpeniach / vynášanie Moreny, Lúpanie kukurice, Tlačenie kapusty, Hrabačky - trávnice, Fašiangy, Mikuláš,  Na Barboru, Na Luciu, Vianoce, Páranie peria, Fašiangy na koníkoch, Hubertova jazda,../

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Svojim výchovným a vzdelávacím pôsobením smerujeme k tomu, aby bolo dieťa vnímavé, všímavé, tvorivé, iniciatívne, samostatné, čestné, vyrovnané, zodpovedné v konaní voči sebe, ľuďom a životnému prostrediu.

Denný poriadok v materskej škole je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní sme dbali na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie realizujeme cez hry, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity. Našim cieľom je v rozumovej oblasti rozvíjať tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, riešiť jednoduché problémové úlohy a rozvíjať tak kľúčové kompetencie detí.

Všetky tieto činnosti sa v našej materskej škole významnou mierou podieľajú na spestrení výchovno-vzdelávacieho procesu a tvoria základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

Kritériom kvality našej školy sú pre nás šťastné a usmievavé deti a spokojný rodičia. Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti z pedagogickej praxe a náš systematický prístup vo výchove a vzdelávaní sa odzrkadlí na ďalších úspechoch Vášho dieťaťa v budúcnosti.

Čo ponúkame

Pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť
Hipoterapiu 1x v týždni počas celého šk. roka / viď. fotogaléria/
Ľudové tradície – aktívna účasť detí na kultúrnych vystúpeniach a prezentácia na verejnosti, súťažiach
Nový moderne zariadený interiér MŠ
Zaujímavú rozprávkovú ,,Záhradu maškrtných trpaslíkov“ pre pobyt detí na čerstvom vzduchu a pohybové aktivity / viď. fotogaléria/
EKO aktivity – celoročné práce na školskom políčku zamerané na pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia / viď. fotogaéria/
Zážitkové učenie – spracovanie ovocia a zeleniny, príprava šalátov, čerstvých štiav, ovocných koláčov

Od septembra 2019 sme zapojení do projektu ,,Zeleninkové šialenstvo"

Cieľ projektu:-zážitkovým spôsobom spoznávať zeleninu,spoznávať druhy zeleniny rôznými zmyslami v podmienkách materskej školy

                        -objavovanie netradičnej zeleniny

                        -pravidelnou spoločnou aktivitou získať nové poznatky o zelenine a praktické zručnosti

                        -posilniť u detí zdravé stravovacie návyky a ich postoj k zelenine

                        -aktívne sa zapojiť do vlastnoručne pripravených pokrmov zo zeleniny a poznať význam konzumácie čerstvej zeleniny,

                          jedál zo zeleniny pre zdravie človeka a viesť deti k zdravému spôsobu života a preto pedagog a rodič v tomto projekte plnia dôležitú úlohu .

Kontakty:                  Materská škola
                                   Lieskovany 50
                                   053 21
                                   Mobil: 0910 365 120
                                   E-mail: mslieskovany@gmail.com

Prevadzková doba MŠ: 7.00 hod. - 16.00 hod.

Riaditeľka:

Mgr. Dana Kalíšková - 0948 845 388

e-mail: kalisdana@gmail.com

Učiteľka: Mgr. Michaela Gondová
Upratovanie a výdaj stravy: Andrea Krotká


Poplatky:

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 15 €. Poplatok sa uhrádza najneskôr k 15. dňu v mesiaci a výška poplatku bola schválená VZN č.1/2022 dňa 9.12 2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poplatok za stravu je ? € /udaj bude doplnený podľa aktuálnej vyhlášky/- desiata ?centov /udaj bude doplnený podľa aktuálnej vyhlášky/-, obed ? centov/udaj bude doplnený podľa aktuálnej vyhlášky/-, olovrant ,? /udaj bude doplnený podľa aktuálnej vyhlášky/- centov, obnova inventára ? centov/udaj bude doplnený podľa aktuálnej vyhlášky/-. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred najneskôr k 15. v mesiaci.