Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úprava odpadov

SÚBOR
Dátum: 24.03.2023
Autor: Marcela Kapustová (starostka)
Úprava odpadov

Spišská Nová Ves Kúdelník II-ÚPRAVA ODPADOV

Navrhovateľ, Brantner Nova s. r. o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 659 641 doručil dňa 22.03.2023
na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves, Kúdelník II. – Uprava odpadov“.
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný a určený orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje, že dňom doručenia zámeru
navrhovanej činnosti sa začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutému
orgánu zasielame prostredníctvom informácií o zverejnení na webovom sídle MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spisska-nova-ves-kudelnik-ii-uprava-odpadovŽiadame
dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní do troch pracovných dní od doručenia tohto
oznámenia informovala verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce o tejto zmene navrhovanej
činnosti a o tom, kedy a kde je možné do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie a jeho doručení.
Písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona vrátane informácie o dobe a spôsobe
zverejnenia zámeru na obci žiadame doručiť na adresu:
Okresný úrad Spišská Nová Ves
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Markušovská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves


Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
kudelnik upava odpadov 23,3 Veľkosť: 72.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.