•  

MŠ Lieskovany

O nás

Materská škola v Lieskovanoch je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 18 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, no poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola prešla v roku 2009 celkovou rekonštrukciou a je zariadená novým moderným detským nábytkom, vybavená hračkami a učebnými pomôckami. Za materskou školou sa nachádza nová školská záhrada ,,Záhrada maškrtných trpaslíkov“, s rozprávkovým dreveným domčekom, trpaslíkmi, preliezkami a zeleninovým políčkom. Pár metrov od školy sa nachádza detské multifunkčné ihrisko.

Zameranie školy

Výchovno – vzdelávacia činnosť materskej školy je realizovaná podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý charakterizuje zameranie a  aktivity materskej školy - hipoterapia, ľudové tradície, pestovateľské práce. Navštevujeme hipoareál Pavla Haška, kde sa deti venujú hipoterapii vozením na koníkoch pravidelne 1x v týždni /každý štvrtok/ počas celého školského roka. Okrem toho deti poznávajú život koní, pozorujú starostlivosť o kone /podkúvanie, výcvik.../, kŕmia ich. Majú možnosť priamo vnímať hipoterapiu ako pomoc deťom a dospelým s telesným a mentálnym postihnutím. Zaujímavosťou sú aj ukážky voltíš aktivít – akrobatického a gymnastického cvičenia vykonávaného na cválajúcom koni. Práve prostredníctvom hipoterapie posilňujeme u detí kladný vzťah k zvieratám, prírode,  pohybovým aktivitám a  zdravému životnému štýlu.

 Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
V našej materskej škole umožňujeme všetkým deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti, zručnosti a návyky počas celého výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Dávame každému dieťaťu šancu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a umožníme mu zažiť úspech.

Zameriavame sa na vytváranie a posilňovanie kladných vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a životnému prostrediu, pohybovým aktivitám, zdravému životnému štýlu. Pri poznávaní prírody ako organickej súčasti životného prostredia pôsobíme najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa prácami na políčku pri pestovaní vlastnej zeleniny, ovocia a byliniek, príprave ovocno- zeleninových šalátov a štiav.

Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne zážitky detí prostredníctvom zážitkového učenia,  cez ktoré detí poznávajú ľudové tradície a zvyky svojou aktívnou účasťou na kultúrnych vystúpeniach / vynášanie Moreny, Lúpanie kukurice, Tlačenie kapusty, Hrabačky - trávnice, Fašiangy, Mikuláš,  Na Barboru, Na Luciu, Vianoce, Páranie peria, Fašiangy na koníkoch, Hubertova jazda,../

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Svojim výchovným a vzdelávacím pôsobením smerujeme k tomu, aby bolo dieťa vnímavé, všímavé, tvorivé, iniciatívne, samostatné, čestné, vyrovnané, zodpovedné v konaní voči sebe, ľuďom a životnému prostrediu.

Denný poriadok v materskej škole je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní sme dbali na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie realizujeme cez hry, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity. Našim cieľom je v rozumovej oblasti rozvíjať tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, riešiť jednoduché problémové úlohy a rozvíjať tak kľúčové kompetencie detí.

Všetky tieto činnosti sa v našej materskej škole významnou mierou podieľajú na spestrení výchovno-vzdelávacieho procesu a tvoria základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

Kritériom kvality našej školy sú pre nás šťastné a usmievavé deti a spokojný rodičia. Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti z pedagogickej praxe a náš systematický prístup vo výchove a vzdelávaní sa odzrkadlí na ďalších úspechoch Vášho dieťaťa v budúcnosti.

Čo ponúkame

Pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť
Hipoterapiu 1x v týždni počas celého šk. roka / viď. fotogaléria/
Ľudové tradície – aktívna účasť detí na kultúrnych vystúpeniach a prezentácia na verejnosti, súťažiach
Nový moderne zariadený interiér MŠ
Zaujímavú rozprávkovú ,,Záhradu maškrtných trpaslíkov“ pre pobyt detí na čerstvom vzduchu a pohybové aktivity / viď. fotogaléria/
EKO aktivity – celoročné práce na školskom políčku zamerané na pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia / viď. fotogaéria/
Zážitkové učenie – spracovanie ovocia a zeleniny, príprava šalátov, čerstvých štiav, ovocných koláčov

Od septembra 2019 sme zapojení do projektu ,,Zeleninkové šialenstvo"

Cieľ projektu:-zážitkovým spôsobom spoznávať zeleninu,spoznávať druhy zeleniny rôznými zmyslami v podmienkách materskej školy

                        -objavovanie netradičnej zeleniny

                        -pravidelnou spoločnou aktivitou získať nové poznatky o zelenine a praktické zručnosti

                        -posilniť u detí zdravé stravovacie návyky a ich postoj k zelenine

                        -aktívne sa zapojiť do vlastnoručne pripravených pokrmov zo zeleniny a poznať význam konzumácie čerstvej zeleniny,

                          jedál zo zeleniny pre zdravie človeka a viesť deti k zdravému spôsobu života a preto pedagog a rodič v tomto projekte plnia dôležitú úlohu .

Kontakty:                  Materská škola
                                   Lieskovany 50
                                   053 21
                                   Mobil: 0910 365 120
                                   E-mail: mslieskovany@gmail.com

Prevadzková doba MŠ: 7.00 hod. - 16.00 hod.

Riaditeľka:

Mgr. Dana Kalíšková - 0948 845 388

e-mail: kalisdana@gmail.com

Učiteľka: Oľga Minďašová
Upratovanie a výdaj stravy: Andrea Krotká


Poplatky:

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 10 €. Poplatok sa uhrádza najneskôr k 15. dňu v mesiaci a výška poplatku bola schválená VZN 3/2015zo dňa 13.8.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poplatok za stravu je 1,37 € - desiata 0,34 centov, obed 0,80 centov, olovrant 0,23 centov, obnova inventára 0,05 centov. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred najneskôr k 15. v mesiaci.

Poplatok do fondu ZRPŠ – 20 € za dieťa /platí sa len 1x v septembri a výšku poplatku si navrhnú a schvália rodičia na prvej triednej schôdzke/

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 14:00

  s platnosťou od 12.12.2022

Fotogaléria

Kalendár