Obec Lieskovany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  

Výzva-priestupok v oblasti držania psov

 11.05.2015

Lieskovany 11.05.2015
Vec
Výzva


Obecný úrad v zastúpení starostu obce a Obecné zastupiteľstvo žiada občanov Lieskovan o dodržiavanie ZÁKONA NRSR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

V prípade nedodržiavania ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z. bude obec nútená riešiť stav prostriedkami ustanovenými v jeho § 7:

Priestupky
(1)Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a)neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b)neprihlási psa do evidencie,
c)umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d)neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e)neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f)nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2)Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a)neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b)nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c)neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d)nepreukáže známkou totožnosť psa,
e)nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f)neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3)Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

(4)Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

(5)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(6)Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

            Za dodržiavanie stanoveného zákona, vopred Ďakujem,
                   S úctou
                                 

                                                                                              JUDr. Peter Tököly
                                                                                              Starosta obce Lieskovany 
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár