•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

MŠ Lieskovany

O nás

Materská škola v Lieskovanoch je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 18 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky, no poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola prešla v roku 2009 celkovou rekonštrukciou a je zariadená novým moderným detským nábytkom, vybavená hračkami a učebnými pomôckami. Za materskou školou sa nachádza nová školská záhrada ,,Záhrada maškrtných trpaslíkov“, s rozprávkovým dreveným domčekom, trpaslíkmi, preliezkami a zeleninovým políčkom. Pár metrov od školy sa nachádza detské ihrisko, v ktorom je vybudovaná umelá lezecká stena poskytujúca deťom materskej školy zaujímavú pohybovú aktivitu - lezenie na umelú lezeckú stenu.

Zameranie školy

Výchovno – vzdelávacia činnosť materskej školy je realizovaná podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý charakterizuje zameranie a  aktivity materskej školy - hipoterapia, lezenie na umelú lezeckú stenu, ľudové tradície, pestovateľské práce. Navštevujeme hipoareál Pavla Haška, kde sa deti venujú hipoterapii vozením na koníkoch pravidelne 1x v týždni /každý štvrtok/ počas celého školského roka. Okrem toho deti poznávajú život koní, pozorujú starostlivosť o kone /podkúvanie, výcvik.../, kŕmia ich. Majú možnosť priamo vnímať hipoterapiu ako pomoc deťom a dospelým s telesným a mentálnym postihnutím. Zaujímavosťou sú aj ukážky voltíš aktivít – akrobatického a gymnastického cvičenia vykonávaného na cválajúcom koni. Práve prostredníctvom hipoterapie posilňujeme u detí kladný vzťah k zvieratám, prírode,  pohybovým aktivitám a  zdravému životnému štýlu.

Lezenie na umelú lezeckú stenu - tejto pohybovej aktivite sa venujeme v MŠ od r. 2012 pod vedením p. riaditeľky, ktorá sa aktívne venuje lezeniu. Lezecká stena sa nachádza pár metrov od materskej školy a ide o jedinečnú  a zaujímavu pohybovú aktivitu, ktorá je pre deti psychicky aj fyzicky pomerne náročná. Deti pri tejto aktivite dokážu prejaviť svoju odvahu, silu, sústredenosť, pozornosť aj súťaživosť.

 Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
V našej materskej škole umožňujeme všetkým deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti, zručnosti a návyky počas celého výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Dávame každému dieťaťu šancu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a umožníme mu zažiť úspech.

Zameriavame sa na vytváranie a posilňovanie kladných vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a životnému prostrediu, pohybovým aktivitám, zdravému životnému štýlu. Pri poznávaní prírody ako organickej súčasti životného prostredia pôsobíme najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa prácami na políčku pri pestovaní vlastnej zeleniny, ovocia a byliniek, príprave ovocno- zeleninových šalátov a štiav.

Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne zážitky detí prostredníctvom zážitkového učenia,  cez ktoré detí poznávajú ľudové tradície a zvyky svojou aktívnou účasťou na kultúrnych vystúpeniach / vynášanie Moreny, Lúpanie kukurice, Tlačenie kapusty, Hrabačky - trávnice, Fašiangy, Mikuláš,  Na Barboru, Na Luciu, Vianoce, Páranie peria, Fašiangy na koníkoch, Hubertova jazda,../

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Svojim výchovným a vzdelávacím pôsobením smerujeme k tomu, aby bolo dieťa vnímavé, všímavé, tvorivé, iniciatívne, samostatné, čestné, vyrovnané, zodpovedné v konaní voči sebe, ľuďom a životnému prostrediu.

Denný poriadok v materskej škole je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Pri jeho zostavovaní sme dbali na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie realizujeme cez hry, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku a prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity. Našim cieľom je v rozumovej oblasti rozvíjať tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, riešiť jednoduché problémové úlohy a rozvíjať tak kľúčové kompetencie detí.

Všetky tieto činnosti sa v našej materskej škole významnou mierou podieľajú na spestrení výchovno-vzdelávacieho procesu a tvoria základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

Kritériom kvality našej školy sú pre nás šťastné a usmievavé deti a spokojný rodičia. Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti z pedagogickej praxe a náš systematický prístup vo výchove a vzdelávaní sa odzrkadlí na ďalších úspechoch Vášho dieťaťa v budúcnosti.

Čo ponúkame

Pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť
Hipoterapiu 1x v týždni počas celého šk. roka / viď. fotogaléria/
Lezenie na umelej lezeckej stene / viď. fotogaléria/
Ľudové tradície – aktívna účasť detí na kultúrnych vystúpeniach a prezentácia na verejnosti, súťažiach
Nový moderne zariadený interiér MŠ
Zaujímavú rozprávkovú ,,Záhradu maškrtných trpaslíkov“ pre pobyt detí na čerstvom vzduchu a pohybové aktivity / viď. fotogaléria/
EKO aktivity – celoročné práce na školskom políčku zamerané na pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia / viď. fotogaéria/
Zážitkové učenie – spracovanie ovocia a zeleniny, príprava šalátov, čerstvých štiav, ovocných koláčov

Kontakty:                  Materská škola
                                   Lieskovany 50
                                   053 21
                                   Mobil: 0910 365 120
                                   E-mail: lieskovany @ stonline.sk

Prevadzková doba MŠ: 7.00 hod. - 16.00 hod.

Riaditeľka:

Emília Šoltésová - kontakt: 0905 244 514

e-mail: emiliaha@centrum.sk

Učiteľka: Michaela Gondová
Vedúca výdajne stravy: Katarína Sisková
Upratovanie: Agnesa Grešová


Poplatky:

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 10 €. Poplatok sa uhrádza najneskôr k 15. dňu v mesiaci a výška poplatku bola schválená VZN 3/2015zo dňa 13.8.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poplatok za stravu je 1,17 € - desiata 0,26 centov, obed 0,64 centov, olovrant 0,22 centov, obnova inventára 0,05 centov. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred najneskôr k 15. v mesiaci.

Poplatok do fondu ZRPŠ – 15 € za dieťa /platí sa len 1x v septembri a výšku poplatku si navrhnú a schvália rodičia na prvej triednej schôdzke/

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár