•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky MŠ v Lieskovanoch

 07.07.2017

Obec Lieskovany


vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Lieskovany 50, 053 21 Markušovce

s predpokladaným nástupom od 25.08.2017.

Požadované predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

- dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,

- znalosť v oblasti pracovno-právnych vzťahov,

- osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,

- overené kópie dokladov osplnení kvalifikačných predpokladov,

- overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,

- doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- profesijný životopis,

- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

- preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti,

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Obec Lieskovany 50, 053 21 Markušovce

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 31.7.2017 do 12.00 hod.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, Lieskovany 50, 053 21 Markušovce – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Lieskovanoch, dňa: 14.6.2017


Pavel Haško

zástupca starostu obce

Z dôvodu dovolenkového obdobia a čerpania dovoleniek členov rady školy sa výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Lieskovany 50, 053 21 Markušovce presúva na 31.7.2017.

Vyvesené: 14.06.2017

Oznam o zmene termínu: 07.7.2017

Dátum zvesenia: 31. 07. 2017

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár