•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí

 02.05.2017

ZBIERKA ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2017

Vyhlásené: 21. 4. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 21. 4.2017

Obsah dokumentu je právne záväzný.

91

R O Z H O D N U T I E

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. apríla 2017

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. v y h l a s u j e m

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. u r č u j e m

  1. podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 14. októbra 2017;

  1. podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Andrej Danko v. r.

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 91/2017 Z. z.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2017 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 14. októbra 2017

Obec

Volí sa

Obvod * )

Kraj

Kalinkovo

starosta

Senec

Bratislavský kraj

Cerová

starosta

Senica

Trnavský kraj

Plavecký Peter

poslanec

Veľká Čausa

starosta

Prievidza

Trenčiansky kraj

Vrbová nad Váhom

starosta

Komárno

Nitriansky kraj

Plavé Vozokany

poslanci

Levice

Prosiek

starosta

Liptovský Mikuláš

Žilinský kraj

Sklabiňa

starosta

Martin

Panické Dravce

poslanec

Lučenec

Šoltýska

poslanci

Banskobystrický kraj

Orovnica

poslanci

Žiar nad Hronom

Trnavá Hora

poslanec

Ondavka

starosta

poslanci

Bardejov

Vyšný Slavkov

poslanec

Poprad

Prešovský kraj

Geraltov

starosta

poslanci

Prešov

Vislanka

starosta

Stará Ľubovňa

Opátka

starosta

Košice-okolie

Slavec

starosta

Rožňava

Chrasť nad Hornádom

poslanci

Spišská Nová Ves

Košický kraj

Lieskovany

starosta

Brehov

starosta

Trebišov

91/2017 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/2017 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 14. októbra 2017

Lehota

§ – ods.

Úloha

Zabezpečí

Termín

85 dní

16 – 9

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku

obec

21. 7. 2017

dňu vyhlásenia volieb

65 dní

9 – 3

Zverejnenie volebných obvodov

obecné

10. 8. 2017

a počtu poslancov, ktorý sa má v nich

zastupiteľstvo

zvoliť pri voľbách do obecného

zastupiteľstva

55 dní

16 – 2

Podanie kandidátnych listín

politické strany a

20. 8. 2017

21 – 1, 2

nezávislí kandidáti

55 dní

14 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného

politické strany

20. 8. 2017

náhradníka do miestnej volebnej

komisie pri voľbách do obecného

zastupiteľstva

50 dní

14 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania

miestna

25. 8. 2017

miestnej volebnej komisie

volebná komisia

45 dní

17 – 2

Zaregistrovanie kandidátov na

miestna

30. 8. 2017

22 – 2

poslancov obecného zastupiteľstva

volebná komisia

a na starostu obce

40 dní

10 – 2

Určenie volebných miestností

starosta obce

4. 9. 2017

35 dní

18 a 23

Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných

miestna

9. 9. 2017

kandidátov

volebná komisia

30 dní

13 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania

obvodná

14. 9. 2017

obvodnej volebnej komisie

volebná komisia

25 dní

27

Informovanie voličov o zápise do

obec

19. 9. 2017

zoznamu voličov a o čase a mieste

konania volieb

20 dní

15 – 1

Delegovanie jedného člena a jedného

politické strany

24. 9. 2017

náhradníka do okrskovej volebnej

komisie pri voľbách do obecného

zastupiteľstva

17 dní

30 – 1

Začiatok volebnej kampane

politické strany a

27. 9. 2017

nezávislí kandidáti

15 dní

15 – 3

Uskutočnenie prvého zasadania

okrsková

29. 9. 2017

okrskovej volebnej komisie

volebná komisia

48 hodín

30 – 3

Ukončenie volebnej kampane

politické strany a

12. 10. 2017

nezávislí kandidáti

26 – 1

Volebný deň

okrsková

14. 10. 2017

volebná komisia

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 91/2017 Z. z.

*) Podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár